l_prejst_na_obsah
l_stu_stu_nazov
l_stu_sc_nazov

O nás


STU Scientific, s.r.o.


Obchodná spoločnosť vznikla 1. marca 2008 ako špecializované  pracovisko Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Založená bola podľa Obchodného zákonníka v platnom znení ako jedinečné pracovisko verejnej vysokej školy slúžiace na zabezpečenie prenosu výsledkov vysokoškolskej vedy, techniky a umenia do hospodárskej a spoločenskej praxe podľa § 39a ods. 1. písm. b) platného zákona o vysokých školách. Právnemu aktu predchádzali súhlasné vyjadrenia Akademického senátu STU a Správnej rady STU v novembri a decembri 2007, v zmysle požiadaviek príslušných zákonných ustanovení.

Poslaním spoločnosti je podporovať ekonomické zhodnocovanie duševného vlastníctva Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU), členov jej akademickej obce a jej ďalších partnerov v podnikateľskom prostredí. Myslí sa tým najmä zhodnocovanie nových poznatkov, know-how, technických riešení vyplývajúcich z výskumu a inej tvorivej činnosti, jedným z najnovších spôsobov osvedčených vo svete.

Vo svojej podstate napomáha v kľúčovej oblasti pre poznatkovú ekonomiku a spoločnosť - transferu nových poznatkov do praxe.

Zámerom je nastaviť vzájomne vyvážené podiely na aktivitách a vlastníctve všetkých zúčastnených partnerov tak, aby zabezpečovali dlhodobý a vzájomne výhodný rast pre všetkých partnerov, najmä osobnú zainteresovanosť a motiváciu jednotlivcov, dostatočnú reprodukciu výskumných a vzdelávacích kapacít univerzity a zaujímavú návratnosť pri primeranom riziku pre finančných investorov či záujmy ďalších partnerov.

STU

STU je lídrom na slovenskom trhu univerzitného vzdelávania a výskumu. Je najstaršou a najväčšou  univerzitou technického zamerania na Slovensku. Od svojho založenia  vychovala viac ako 130.000 absolventov a ročne na nej študuje takmer 18.000 študentov. 
Je výrazne výskumne orientovanou univerzitou s najvyššou úspešnosťou v získavaní grantov,  vysokým počtom aj objemom kontraktov s praxou, ako aj projektov medzinárodnej spolupráce vo vede a technike. Patrí tiež k piatim 5 slovenským organizáciám, ktoré získali inšitucionálny ranking SCIMAGO za prínos pre svetové vedecké poznanie.

 

Najnovšie

Najpredávanejšie

Produkty

  • Set perá
  • Tričko dámske krátky rukáv
  • Kovové pero
  • Šiltovka
  • Peňaženka
  • Priestorové plánovanie
  • Prívesok na kľúče
  • Urbánna sémiotika

Kontakt

STU Scientific, s.r.o.
Vazovova 5
812 43 Bratislava

+421 907 732952
info@stuscietific.sk
© 2024 STU Scientific