l_prejst_na_obsah
l_stu_stu_nazov
l_stu_sc_nazov

Obchodné podmienky

Dodacie a platobne podmienky pre internetový obchod:

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi predávajúcim (spoločnosťou) a kupujúcim.

1. Predávajúci:

STU Scientific, s.r.o.
Pionierska 15
831 02  Bratislava

IČO: 43 988 318      
DIČ: 2022556107
SK DIČ: SK2022556107

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 50874/B

2. Objednávateľom (kupujúcim) na internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu).

3. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

4. Pri objednávaní ako fyzická osoba žiadame kupujúceho uviesť jeho meno, priezvisko, adresu (v prípade dodania formou dobierky Slovenskou poštou - kam má byť doručený tovar), telefónne číslo a e-mail. Ak objednávaní ako právnická osoba (na firmu alebo živnosť) v objednávke je taktiež nutné uviesť obchodné meno (spoločnosti alebo živnostníka), IČO, DIČ / IČ DPH a fakturačnú adresu, ak je odlišná od adresy doručenia.

5. Prijatie objednávky predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email.

6. Po obdržaní objednávky, bude objednaný tovar vyexpedovaný na kupujúcim určené odberné miesto (predajne) a pripravený k osobnému prevzatiu.

Otváracia doba predajných miest

Kancelária STU Scientific, s.r.o., Pionierska 15, Bratislava
Pondelok 8:00 - 16:00, Streda 8:00 - 16:00, Štvrtok 8:00 - 16:00

Po telefonickej alebo e-mailovej dohode je možné si prevziať objednaný tovar aj na:

Odberné miesto STU - rektorát, prízemie vľavo, Vazovova 5, Bratislava
Pondelok 8:00 - 16:00, Streda 8:00 - 16:00, Štvrtok 8:00 - 16:00

Objednávky cez internetový obchod na adrese www.eshop.stuba.sk
24h denne, 7 dní v týždni

7. Platobné podmienky sú momentálne obmedzené len na platbu v hotovosti pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste alebo pre podnikateľov a iné organizácie možnosť platby na faktúru so splatnosťou 14 kalendárnych dní. Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.

8. V prípade neprevzatia objednaného tovaru kupujúcim na zadanom odbernom mieste do 7 kalendárnych dní si predávajúci vyhradzuje právo stornovať objednávku a vyexpedovať tovar znova medzi voľne predajné.

9. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Cena je platná taká, aká je uvedená v e-maile potvrdzujúcom prijatie objednávky. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Platnosť zvýhodnených (akčných) cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

10. Tieto Obchodné podmienky sú platné od 1. 9. 2012. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

SÚKROMIE

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.shop.stuba.sk týmto prehlasuje a zaväzuje sa, že zverené osobné dáta nebude bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta ku komerčnej ponuke nesúvisiacej s propagáciou internetového obchodu. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka i bez udania dôvodov kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku - telefonickú, (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

Najnovšie

Najpredávanejšie

Produkty

  • Prívesok na kľúče
  • Mikina
  • Tričko pánske krátky rukáv
  • Termohrnček
  • Urbánna sémiotika
  • Zápisník
  • Peňaženka
  • Nákupná taška

Kontakt

STU Scientific, s.r.o.
Pionierska 15
831 02 Bratislava

+421 907 732952
info@stuscietific.sk
© 2018 STU Scientific